دوشنبه 9 بهمن 1396

انجام مصاحبه های عمومی و تخصصی

آیا جهت پروژه پژوهشی یا نشریه یا شبکه رادیویی و تلویزیونی خود نیاز به انجام مصاحبه با افراد متخصص یا مخاطبان غیرمتخصص در حوزه ای خاص دارید؟ نوپندار این کار را با کیفیتی مناسب برایتان به انجام می رساند.