سه شنبه 28 مهر 1394

ترجمه تلفنی

آیا برای انجام فعالیت تجاری یا شغلی و ملاقات با طرف خارجی خود نیاز به مترجم دارید ولی در خارج ایران و یا شهر مورد نظر، مترجم فارسی به انگلیسی پیدا نمی شود یا بردن مترجم به آن شهر از جای دیگر بسیار گران خواهد بود؟ در این صورت می توانید درخواست ترجمه ی تلفنی کنید. یعنی به طور همزمان نوپندار با دو خط تلفن، شماره ی شما و طرف خارجی را می گیرد و هنگامی که رو به روی هم نشسته اید یا از راه دور صدا و تصویر یکدیگر را می بینید یا در کارخانه مشغول بازدید هستید، ترجمه ی صحبت ها را برایتان به انجام می رساند.