دوشنبه 9 بهمن 1396

ترجمه صوت و فیلم عربی به انگلیسی

در صورتی که نیاز دارید فیلم یا فایل صوتی شما از زبان عربی به انگلیسی ترجمه شود تا مخاطبان آن از دایره کشورهای عرب زبان به سایر مخاطبان بین المللی گسترش یابد، نوپندار این کار را با کیفیت مناسب انجام می دهد. ترجمه ها توسط مترجم باتجربه و دارای سابقه زیست در کشورهای عربی انجام می گیرد.