دوشنبه 9 بهمن 1396

تهیه گزارش های صوتی از موضوع مد نظر شما

آیا نیاز دارید که به طور مداوم و مستمر، گزارش های صوتی از موضوع دلخواهتان تهیه و برای شبکه رادیویی یا سایت یا نشریه ای تدوین گردد؟ نوپندار این کار را با کیفیت مناسب برایتان انجام می دهد.