سه شنبه 19 مرداد 1395

خلاصه نویسی و گزارش نویسی ژورنالیستی از روی صدا و فیلم همایش و جلسه

گاهی علاوه بر ترجمه یا پیاده سازی متن کامل یک همایش یا جلسه، خلاصه نویسی مطالب مطرح شده در آن، جهت انتشار یا ارائه به مدیران ضروری می باشد. کسی که می خواهد متن را خلاصه کند باید ابتدا آن را کاملاً بفهمد و در ذهن خود تحلیل نماید. سپس جمله ها و مطالب کلیدی را با بیانی زیبا و قلمی قوی روی کاغذ بیاورد. خلاصه نویسی، اگر از پیاده سازی صوت سخت تر نباشد، آسان تر هم نیست زیرا پیاده ساز الزاماً دارای ذوق و استعداد نویسندگی نیست ولی خلاصه نویس باید از قدری سلیقه و مهارت نویسندگی برخوردار باشد. خلاصه نویسی، نیاز به بارها مرور و تصحیح ادبی دارد، به گونه ای که مخاطب، با خواندن آن احساس کند کل محتوای همایش را مطالعه کرده است.

نوپندار می تواند یک خلاصه ی چندصفحه ای به اضافۀ یک خلاصه ی تک صفحه ای را از فایل صوتی یا همایش برگزار شده به شما تحویل دهد. هزینه ی انجام هر دو کار با هم، معادل 80% هزینه پیاده سازی فایل صوتی خواهد بود.

گزارش نویسی با خلاصه نویسی فرق دارد. در خلاصه نویسی، مثلاً 50 صفحه تبدیل به 10 صفحه می گردد ولی در گزارش نویسی، 50 صفحه تبدیل به 40 صفحه خواهد شد. گزارش نویسی، نوشتن متن به روش روزنامه نگاری است که با هزینۀ عادی مشابه پیاده سازی کامل فایل صوتی انجام می گیرد. گزارش نویسی خبرنگاری یعنی این که فایل را فقط کمی خلاصه کنیم و بعضی پاراگراف های متن را با جمله های ژورنالیستی و گزارشی آغاز نماییم. مثلاً: دبیر همایش پس از خوشآمدگویی به میهمانان، ضمن تاکید بر اهمیت حفاظت از محیط زیست و نیاز جامعۀ بشری به مهار پدیدۀ گرمایش زمین اظهار داشت: «امروزه بحران آب یکی از جدی ترین چالش های تمام کشورهاست که ….».